ACFTU Leadship

Li Jianguo: ACFTU Chairman, member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, vice-chairman of the Standing Committee of the 12 National People’s Congress.

Chen Hao: ACFTU vice-chairman, first secretary

Liu Guozhong

Zhang Shaoqin

Xu Fushun

Chen Rongshu

Erkenjiang Tulahong

Zhang Shiping (female)

Wang Ruisheng

Li Shiming

Qiu Xiaoping

Jiao Kaihe

Fan Jiying (female)

Cui Yu (female)

Jiang Guangping

Li Shouzhen

Xu Zhenchao

Guo Mingyi

Zhao Shihong

Guo Jun

The Secretariat is set up under the Presidium and consists of a first secretary and members of the secretariat, who are elected by the Presidium from among the members of the Presidium.

  Source: ACFTU  2014-08-15

More on this Story

    Services

    Recommended Reading